05.12.2023

Искам да попитам КПКОНПИ прави ли нещо и има ли такова намерение по повод международния скандал с криптопирамидата Nexo и даренията към ДБ?

Според чл.3 от ЗПКОНПИ „корупция“ е налице, когато в резултат на заемана висша публична длъжност определено лице злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица.

Законът има за цел да се защитят интересите на обществото вкл.чрез създаване на гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите.В списъка на лицата, заемащи висши публични длъжности са и председателите, зам. председателите и представляващите политическите партии

Комисията извършва проверки и предявява искове за отнемане на незаконно придобито имущество.

За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване.

.Според ЗПКОНПИ “ незаконно придобито имущество“ е имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник.Парите, придобити от Nexo чрез измама са незаконно придобито имущество.

Според чл.143 от закона сделките, извършени с незаконно придобито имущество, са недействителни по отношение на държавата и даденото по тях подлежи на отнемане, когато са безвъзмездни сделки с физически или юридически лица.

Следователно направените дарения към ДБ подлежат на отнемане.

Образува ли КПКОНПИ проверка?

Поиска ли налагане на обезпечителни мерки?

Румяна Ченалова

%d bloggers like this: