01.03.2024

Кои са най – важните моменти, с които трябва да сме запознати, за да са добре защитени правата ни когато ни бъде съставен акт за административно нарушение?

Какво губим и печелим, ако обжалваме наказателното постановление, с което ни е наложено административно наказание?

Едно от най – важните неща, за които трябва да внимаваме това са сроковете в административния процес, в рамките, на които трябва да реагираме, да сме наясно, че след изтичане на тези срокове губим възможността да направим това по – късно и последиците, които произтичат от актовете са окончателни след изтичане на тези срокове.

Към момента на съставяне на акта за констатирано административно нарушение нарушителят получава препис от него срещу разписка, в която се фиксира датата на получаване и от която дата започват да текат сроковете.

Следва да се отбележи, че към момента на получаване на акта за извършено административно нарушени нарушителят може да направи възражения против акта, които ще бъдат вписани в него, но възражения в писмена форма той може да направи и в 7 – мо дневен срок от получаване на препис от акта. В 14 – т дневен срок нарушителят може да отправи и предложение до наказващия орган за сключване на споразумение. Сключването на споразумение ще е тема на бъдеща публикация, но казано най – общо чрез него се постигат по – благоприятни за нарушителя последици от тези, които биха били при издадено наказателно постановление. От своя страна наказващият орган прави предложение за споразумение за приключване на административнонаказателното производство в 14 – т дневен срок от получаване на преписката.

Когато административнонаказателното производство приключи с Наказателно постановление идва ред на другия много важен срок, за който трябва да се следи и да се внимава да не бъде пропуснат, това е 14 – т дневният срок, в който може да бъде обжалвано наказателното постановление, този срок тече от получаването на наказателното постановление, а жалбата против него се подава чрез наказващия орган до съответния районен съд. В 7 – мо дневен срок от получаване на жалбата

наказващият орган я изпраща с цялата преписка на съответния районен съд, който от своя страна дава ход на делото и насрочва съдебното заседание по него.

В това производство жалбоподателят може да бъде представляван от адвокат. Така или иначе съдът проверява изцяло законосъобразността на наказателното постановление може да го отмени, да го потвърди или измени.

Имайки предвид всичко изложено дотук остава да отговорим на въпроса, какво губим и какво печелим, ако обжалваме?

Перфектният вариант е наказателното постановление да бъде отменено, в този случай ще отпаднат всички неблагоприятни последици от него, примерно глоба, лишаване от правоуправление и др., наказващият орган ще бъде осъден да заплати на жалбоподателя и всички разноски по делото.

Какво обаче се случва, ако това не се случи и съдът потвърди наказателното постановление?

Възможните неблагоприятни последици, които могат да възникнат е евентуално заплащане на юрисконсултско възнаграждение, което е възможно да бъде определено в границите от 80 до 120 лева, в голяма част от случаите в съдебната практика то се определя в размер на 100 лева.

Акцентирах по – горе, че може да възникне такава неблагоприятна последица евентуално и това е така, защото това може да се случи, но само, ако наказващият орган е представляван в съда от юрисконсулт и той изрично е поискал да бъдат присъдени разноските в полза на наказващия орган.

Много често в практиката тези условия не са изпълнение и е възможно да има съдебно решение, по което да бъде потвърдено наказателното постановление и без присъдени разноски.

Моята препоръка е, че е добре гражданите да оформят рефлекс и да обжалват наказателните постановления, защото считам, че позитивите са повече от негативите. При  едно отменено наказателно постановление и при извършване на евентуално второ идентично нарушение няма да е налице повторност, при която наказанията са много по – тежки, в сравнение с наказанията, които са определени в закона когато нарушението е за пръв път.

При наличие на повторност не е възможно и сключване на споразумение, затова нека гражданите не се успокояват с по – ниския размер на санкциите първия път, а да гледат ситуацията в перспектива, в по – широк план и с оглед бъдещето.

Следващият важен срок е срокът за обжалване на решението на районния съд, той е 14 – т дневен, от момента на получаване на съобщението за постановяване на решението. Делото се разглежда пред съответния административен съд.

Това са според мен съществени моменти, за които гражданите трябва много да внимават, особено срокът, който е свързан с обжалването на наказателното постановление в рамките, на който жалбата задължително следва да бъде депозирана чрез наказващия орган до съда.

Адвокат Златина Кралева