01.03.2024

– Учебниците да се пишат от колектив от практикуващи учители, като се одобрява само един вариант от държавна комисия. Намаляне на учебните помагала, като всички учебници и учебни помагала в училищата да са безплатни.

– Осигуряване на безплатен достъп до електронни учебници и помагала. Въвеждане на съвременните технологии във всички училища в България.

– Завършването на всеки клас да става с тест, който да се проверява от държавна комисия с цел недопускане на ученици, неусвоили учебния материал, да продължат обучението си на следващо ниво.

– Насърчаване на професионалното образование, чрез възможности за дуално обучение, стаж в работещи по специалността предприятия, възможности за даване на държавни стипендии за търсени специалности, със задължение на учениците в последствие да работят минимум три години по специалността си.

– Осигуряване на целодневно обучение в училищата до осми клас;

– Осигуряване на достъп до спортни занимания в извънучебно време в училищата, като разходите се поемат от държавата.

– Премахване на делегираните бюджети, като цялата издръжка на училищата се поема от държавата и общините поравно.

– Въвеждане на еднакви униформи за всички ученици в България, като за социално слаби ученици униформите се плащат от държавата.

– Намаляване на бюрократичната тежест върху учителите, чрез промяна на законодателството;

– Въвеждане на учебни планове, изготвени от практикуващи учители и одобрени от мнозинството от училищата;

– Въвеждане на строга охрана в училищата, с недопускане на излизане на ученици и влизане на външни лица в училищните дворове;

– Инвестиране в спортни съоръжения и технологии в училищата;

– Осигуряване на възможност за детски лагери със субсидия от държавата;

– Въвеждане на задължителни здравословни храни в училищните столове и павилиони и недопускане на вредни храни на територията на училището;

– Намаляване на домашните работи за сметка на обучението в клас.

– Практическа насоченост на учебния материал.

– Задължително въвеждане на гражданско образование относно граждански права, основни принципи на правото, права и задължения по договори, трудово законодателство с цел завършващите ученици да са подготвени да защитават правата си и да знаят задълженията си.

– Държавна поръчка за търсени специалности във висшето образование и намаляване на съществуващите висши учебни заведения;

– Възможности за стипендии и студентски кредити, които да са с ниска лихва и дълъг период на изплащане;

– Задължение на студентите – държавна поръчка, минимум пет години да работят след завършването си по специалността си в България.

– Насърчаване на медицинските кадри да работят в малки населени места чрез увеличено възнаграждение и преференции.

Тези мои идеи бяха залегнали в програмата на една партия, на която бях заместник-председател, но напуснах, защото думите и делата на ръководството се разминаваха. Вярвам и се надявам да мога един ден наистина идеите си да претворя в дела. Но също така се убедих, че голямата част от действащите партийни лидери не се интересуват от идеите и от народа, а само от властта, парите и субсидиите.

Политиката е сложно нещо, именно защото се прави от прости хора. Дълбоката държава трудно ще отпусне контрола върху българските политици. Всеки, който не се вписва в системата, е изхвърлян от нея, компрометиран или просто му се случва инцидент. Само заедно като народ можем да се измъкнем от мъртвата хватка.

Елена Гунчева