20.05.2024

И това доживяхме – незаконен професор, прикриван от ректора, вероятно и от Министерството на образованието и науката (МОН), вилнее в УНСС – университета, възпят в куплета на „Ъпсурд“ „Примоция в УНСС – 3 изпита за 200 марки и едно прасе“…. На 14.02.2024 г. министърът на образованието Галин Цоков беше осъден за втори път в рамките на четири месеца заради отказа си да отвори отново процедурата за професор на въпросната Даниела Николаева Кох-Кожухарова, разкри източник на Narod.bg, доказал думите си с документи.

Видно е, че съдиите Полина Величкова и Добромир Андреев от Административен съд София-град (АССГ) са си свършили блестящо работата, като са махнали „чадъра“ над „професорката“ Кох-Кожухарова, спуснат от министъра на образованието Галин Цоков:

Междувременно е получен анонимен имейл от студентка, която твърди, че Кох-Кожухарова взела нерегламентирано 1500 лв., за да постави положителни оценки на двама студенти – Георги Тодоров и Ерика Николова, на държавния изпит по испански език през юли 2023 г., без хитреците да са се явили на устния изпит.

На 14.02.2024 г. прокурор В. Атанасова от СГП обаче отказва да образува досъдебно производство независимо, че в хода на разследването е установено, благодарение на информационната система на АПИ, че Тодоров изобщо не е бил в София в деня на изпита, следователно няма как да се е явил, освен това три студентки са свидетелствали, че в този ден не са виждали нито Георги, нито Ерика Николова. Предполага се, че МОН и УНСС също извършват проверка по случая, но до момента не е ясно дали има резултат от някоя от тях.

Следва част от нов сигнал до съответните институции, който Narod.bg публикува:

В края на 2022 година обществеността научи за поредица от случаи на неправомерно академично израстване в УНСС. Оказа се, че един професор и трима доценти от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ са получили своите университетски титли, без висшето училище да има акредитация в съответното направление (2.1. Филология). Или казано по-просто, УНСС не е имал право да предостави тези титли на въпросните академични кадри.

Отговорът на УНСС бе, че хабилитираните лица единствено заемат длъжност във ВУЗ-а, без това да е универсално академично звание. От което обществеността може да стигне до извода, че в случая „грешникът“ е само университетът, който не е покрил законовите изисквания за акредитация (през пролетта на 2023 година, вероятно и в опит да замаже положението, УНСС кандидатства за акредитация по направление 2.1. Филология, но получава отказ от Националната агенция за оценяване и акредитация), докато преподавателите заслужават своите титли – просто са се оказали в грешната катедра, в грешното направление. Но дали е така?

Разследване на подробностите около хабилитационните процедури на проф. Даниела Кох-Кожухарова констатира фрапиращи пропуски при покриването на академичните изисквания за придобиване на научна степен – първо за доцент, впоследствие за професор. Липсите и несъответствията са описани подробно в две жалби от 18 април 2023 г. до Административен съд София-град, с искания да бъдат анулирани съответно доцентската и професорската титли на Кох-Кожухарова „поради наличието на нови обстоятелства“.

Придобиването на научна степен „доцент“/“професор“ е възможно след покриването на определени критерии –  минимум брой научни публикации в съответната област; водене на лекции във висшето училище; участия в научни проекти; подготвени от кандидата докторанти (в конкурса за „професор“). Съществуват и изисквания за състава на научното жури, което присъжда званието.

В конкурса на Кох-Кожухарова за доцент обаче са открити скандални нарушения, а именно:

 • В списъка с публикации присъства и такава, използвана по-рано от кандидатката за придобиване на научна степен „доктор“;
 • Представен от нея труд като „монография“ не отговаря на редица изисквания – няма ISBN; липсват данни за научен редактор, рецензенти, дори издателство и година на издаване; не е вписан в НАЦИД; липсват издателски данни и не присъства в COBIS системата;
 • Горната „монография“ е представена отделно и като „хабилитационен труд“;
 • В представения списък присъстват заглавия на несъществуващи публикации;
 • Други публикации нямат характер на такива;
 • За публикации се представят дори само участия в международни семинари.

В конкурса ѝ са професор вече става още по-свирепо (нормално, там и изискванията са по-високи):

 • Публикацията, използвана и за докторантура, и за доцентура, присъства отново в списъка; представена е като учебник, но в COBIS системата присъства като книга;
 • Отново срещаме нередностите с научния труд, посочен като монография в конкурса за доцент –  ISBN, рецензенти, вписване в НАЦИД и т.н.;
 • Расте броят на липсващите или несъответстващи публикации;
 • Кандидатката не е била ръководител на докторанти (изискването е да подготви поне двама, които успешно да защитят докторска степен);
 • Не е участвала в ръководство на научно-изследователски, образователни, научно-приложни и бизнес проекти;
 • Не отговаря на изискването за най-малко 10 статии, публикувани в специализирани научни издания с редколегия, от които най-малко 5 в индексирани издания /в т. ч. поне едно индексирано Thomson Routers или Scopus / при съавторство пропорционално участие;
 • Липсва цитируемост на кандидатката;
 • Констатирани са и нарушения при сформирането на научното жури. Например, проф. Георги Филипов Генов е ръководител Катедра „МО“ в УНСС. Същият е председател на журито на Даниела Кох-Кожухарова, като неговото професионално направление е 3.3. Политически науки, а конкурсът е обявен в направление 2.1 Филология. Друг участник в журито – проф. Димитър Веселинов Димитров, е главен редактор на списание „Чуждоезиково обучение“, а в редакционната колегия на списанието е Даниела Кох.

В двете жалби са посочени и редица административни нарушения, но нека да се ограничим само до прегрешенията на кандидатката…

Даниела Кох-Кожухарова получава научна степен „доцент“ от Висшата атестационна комисия през 2002 г., и „професор“ от УНСС през 2015 г. И доскоро всички тези нарушения са били покрити (или прикривани)…

Преди да се стигне до съд, жалбоподателките подават чрез адвокат искане до ректора на УНСС проф. Димитър Димитров да възобнови конкурсите на Кох-Кожухарова, т.е. да отнеме професорската и доцентската ѝ титли. Той отказва.

Стига се до съд, където АССГ (и впоследствие ВАС) отхвърлят двете жалби, но не отричат посочените нарушения. Две на практика идентични решения сочат, че отнемането на научните титли е в компетенцията на Министерството на образованието и науката, а не на съда.

Жалбоподателките (същите три преподавателки, които бяха открили и други нередности в УНСС и две от тях бяха уволнени, а третата е все още в отпуск) се обръщат към министъра на образованието. Със Заповед номер РД09-1733 от 07.08.2023 г. той отказва да отнеме професорската титла на Кох-Кожухарова, на основание, че подателките на сигнала не се явяват „заинтересовани страни“ по случая. (Тук възниква въпросът когато един мним професор преподава на студенти, участва в журита при тяхното дипломиране и взима за това пари от данъкоплатците, не сме ли цялото общество „заинтересована страна“?). За „доцентурата“ в момента тече дело в АССГ.

Заповедта на министъра е атакувана в съда и на 2 октомври 2023 г. съдия Полина Величкова от АССГ отменя Заповед номер РД09-1733 от 07.08.2023 г. Решението е обжалвано от МОН, но съдията постановява, че обжалването не е допустимо Към 8 ноември с.г. няма данни решението да е обжалвано от МОН на по-горна инстанция. Тоест, министър Галин Цоков трябва да издаде заповед до ректора на УНСС проф. Димитър Димитров за възобновяване на конкурса за „професор“ на Даниела Кох-Кожухарова. Разбира се, ако това се случи и ако тя този път покрие изискванията, ще си заслужи титлата. Но има много „ако“…

Излиза, че Даниела Кох-Кожухарова е получавала в продължение на 8 години надбавка за професор, и 13 години преди това – надбавка за доцент. Поне в първия случай – доказано неправомерно.

Според Колективния трудов договор на УНСС от юни 2022 г. основното месечно възнаграждение на професор е 2145 лева, на доцент – 1760 лева, докато това на старши преподавател (какъвто би трябвало да е Кох-Кожухарова) е 1485 лева. Актът за назначаване като професор е от 4 юни 2015 година.

Грубите сметки показват, че става дума за ощетяване на данъкоплатците в размер на десетки хиляди левове – при това само от основна заплата, другите привилегии, които вървят с професорската титла, са много по-трудно измерими. А според източници от УНСС Кох-Кожухарова е била през учебната 2021-2022 година в творчески отпуск (платен), но към момента не е известно да е представила научен труд. Изводите остават за читателите на Narod.bg.

Очаквайте продължение на скандалната тема за „професор” Даниела Кох-Кожухарова

narod.bg