15.04.2024

Отговаря ли Десислава Атанасова на формалните изисквания за заемане на длъжността конституционен съдия?

В предложението , с което Д. Атанасова е номинирана за конституционен съдия много общо се излагат факти относно продължителността на юридическия и стаж .В представените доказателства и CV на Атанасова отделните отрязъци от време не са посочени с конкретна дата , а с изрази като „ между 2005 и 2007“, „ през периода“ и т.н.

Съгласно чл.147 ал.3 от Конституцията за съдии в Конституционния съд се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, най-малко с петнадесетгодишен юридически стаж .Юридическия стаж се установява с документи.

През 2001 година Десислава Атанасова получава магистърска степен по право в УНСС. От 2002 година е съдебен кандидат в Окръжен съд – Русе. Между 2005 и 2007 година е юрисконсулт в Областния диспансер за психиатрични заболявания със стационар в град Русе, а от 2007 до 2009 година и в Многопрофилната болница за активно лечение. През 2011год. е вписана като адвокат в АК Русе.

За юридически стаж по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за адвокатурата се признава и времето, през което лицето е работило на длъжност или е упражнявало професия, която е сред включените в група 261 „Юристи“ от НКПД и по отношение на които се изисква поне 7-мо образователно и квалификационно ниво, висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност (по длъжностна характеристика), в това число юрисконсулт.

При номинацията на Атанасова и в приложените към предложението доказателства липсват данни точно от кога до кога Атанасова е работила на длъжността „ юрисконсулт „ Юридическият стаж не може да се установява с изрази като „ между“ или общо посочване на години, а само с документ, издаден от съответния работодател. Дали се касае за пълна календарна година или само за няколко месеца ? Какъв е точния период от време на длъжността „ юрисконсулт“ – 4 пълни години или 9 месеца?

Нещо повече – позната е практиката на такива длъжности да се назначават лица, които не са взели изпит за правоспособност. Според съдебната практика следва да се установи, че за изброените длъжности има нормативно изискване за юридическа правоспособност и че лицето действително е „работило на длъжността/ упражнявало професията“ след придобиване на юридическа правоспособност.

От 2009 год. Атанасова е депутат, а от 2011 г. и адвокат. Съгласно чл.5 ал.4 от ЗА народните представители се вписват и упражняват адвокатската професия, без да напускат работата или длъжността си.

Юридическият стаж на Атанасова като адвокат започва на 3.11. 2011год, като до 3 ноември 2023год. е в размер на 12 години. Това разбира се, се установява само с Удостоверение от АК, каквото липсва.

Дали за времето от 2005г. до 2009год. е налице юридически стаж по критерия „ придобита правоспособност“ не може да се отговори, тъй като липсват доказателства.

Не може да се установи и колко точно е общия юридически стаж и дали е достатъчен за да образува общо 15години, каквото е изискването за конституционен съдия.

В обсъжданията по предложението се говори дори за 17 години юридически стаж , незнайно как формиран. Стажът, независимо дали се касае за възникване на правоотношение от избор или конкурс се установява с официални документи и се пресмята до дни .Заемането на длъжността „ конституционен съдия изисква да се спази това условие, което очевидно за депутатите ни няма значение.

Възможно е Атанасова да има 15години юридически стаж, но е възможно и да няма. Възможно е и да се е отписвала от Адвокатската колегия, или да не е плащала членския си внос. Възможно е да не е работила като адвокат. Възможно е да е взела изпита си за правоспособност между 2005 г. и 2011год. А към предложението с номинацията и няма доказателства.

……

Атанасова беше първият здравен министър без медицинско образование, защо да не стане и конституционен съдия?….

Румяна Ченалова