23.07.2024

Преди седмица ДЗИ, един от големите субекти в застрахователния бранш в България, изрази намерение да напусне Асоциацията на българските застрахователи като подаде заявление за прекратяване на участието си без посочени мотиви. Новината беше разпространена от една популярна медийна групировка.

Случилото се е важно с оглед последните защитни валове на България пред еврозоната, защото Кодексът на застраховането спада към един от трите неуредени въпроси, които не са сихронизирани чрез поправки в законодателството ни за нуждите на приемането на България във валутния съюз на ЕС. България фактически няма какво да синхронизира в застраховането с ЕС, както се опитват да манипулират обществото политиците, включително еврокомисарят Домбровскис. Последният при посещението си у нас внесе поредното заблуждение, че причините за отлагането са икономически, а не законодателни .

Многократно писаха и други хора, че еврозоната е изключително опасна за България, в нея не членуват много важни и добре развити европейски държави членки на ЕС, цели се източване на финансовия ресурс на България.

В застрахователния бранш също имаме рядко срещано явление, което засега спъва изпълнението на критериите за прием и то е, че основният дял на застрахователните компании у нас са собственост на българи, а не на наднационален корпоративен капитал, както е в ЕС.

Например ДЗИ е собственост на корпорация със седалище в Брюксел и съвсем логично точно тя подава заявка за напускане на Асоциацията в този толкова важен момент, когато застрахователите ни водят борба с европейския и американски застрахователен капитал за правата на българските компании и техните интереси. Веднага се вижда намесата на външните сили върху бранша, нещо, което не е никаква изненада. Упорито застрахователния бизнес у нас отказва да се подчини на глобалния капитал.

Много интересна ситуация, предвид произхода на целия бранш у нас по времето на Прехода. Получава се така, че не съвсем приемливите начини, по които застрахователите у нас станаха силни, доведоха до ситуация днес, в която сега пазят България и нейния интерес от глобалистите.

И като гледам доста добре се справят! Известно е, че върху целия бранш се оказва чудовищно влияние за отказ от национален суверенитет в бизнеса и приемане условията на глобалния англо-американски корпоративен модел в застраховането. Това влияние до голяма степен успява да постигне желаното от външните сили, но в същото време не спира и инатливия отпор, който се поражда от натиска върху бранша. Което засега отлага приемането на България в еврозоната и слага прът в колелетата на Запада у нас .

Цените на основните застрахователни услуги не се покачиха въпреки инфлацията. За разлика от цените на основни хранителни продукти, които се увеличиха двойно и тройно. Една от причините е, че в застраховането работи пазарния принцип между българските фирми, докато например главните хранителни вериги са собственост на чужди европейски фирми, които налагат по-високи цени без да се интересуват от пазара.

МИНИСТЕРСТВО

НА ОТБРАНАТА

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

на Споразумението за поддръжка меж ду

Министерството на отбраната на Република

България и Върховното главно командване

на Обединените въоръжени сили на НАТО

в Европа (SHAPE), представлявано от Съ-

юзното съвместно командване на силите на

НАТО в Неапол (JFCNP), относно поддръжка

за Щабния елемент за интегриране на сили

на НАТО, разположен в София, Република

България (NFIU BGR)

(Одобрено с Решение № 649 от 8 септември

2022 г. на Министерския съвет. В сила от

27 януари 2023 г.)

Министерството на отбраната на Репуб-

лика България (МО) и Върховното главно

командване на Обединените въоръжени сили

на НАТО в Европа (SHAPE), представлявано

от Съвместното Командване на силите на

НАТО в Неапол (JFCNP), наричани по-долу

общо „участниците“, сключиха Споразумение

за поддръжка между Министерството на от-

браната на Република България и Върховното

главно командване на Обединените въоръжени

сили на НАТО в Европа (SHAPE), представ-

лявано от Съюзното съвместно командва-

не на силите на НАТО в Неапол (JFCNP),

относно поддръжка за Щабния елемент за

интегриране на сили на НАТО, разположен

в София, Република България (NFIU BGR)

(Споразумението за поддръжка), в сила от

23 ноември 2016 г.

В съответствие с раздел 10.2 от Споразу-

мението за поддръжка участниците се спо-

разумяха да добавят точка ж) в раздел 5.10:

„ж) предоставяне на осигуряване за пред-

ставителни цели по ред и лимити, определяни

ежегодно от министъра на отбраната.“

Това Изменение ще влезе в сила от датата

Правилник за изменение и допълнение на

Правилника за устройството и дейността

на Военномедицинската академия (oбн., ДВ,

бр. 107 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2020 г.

и бр. 25 от 2022 г.)

§ 1. В приложение № 1 към чл. 18, ал. 2,

в раздел I „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СОФИЯ“

се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1.4. „Дейности по трансплантация

на органи, тъкани и клетки:“ се изменя така:

„1.4. Дейности по трансплантация на ор-

гани, тъкани и клетки:

1.4.1. Вземане и експертиза на органи (от-

криване, установяване на мозъчна смърт и

поддържане на жизнените функции на потен-

циален донор с мозъчна смърт при налична

сърдечна дейност) и предоставянето им за

трансплантация;

1.4.2. Вземане, експертиза, обработка,

съхраняване, предоставяне и присаждане на

органи от човешки труп – черен дроб;

1.4.3. Вземане, експертиза, обработка,

съхраняване, предоставяне и присаждане на

част от черен дроб от жив донор;

1.4.4. Вземане, експертиза, обработка,

съхраняване, предоставяне и присаждане на

органи от човешки труп – бъбрек;

1.4.5. Вземане, експертиза, обработка,

съхраняване, предоставяне и присаждане на

органи от жив донор – бъбрек;

1.4.6. Присаждане на тъкани от човешки

труп – очна роговица, амнион, кожа и кост-

но-сухожилна тъкан;“.

2. В т. 2.4 думата „Вирусология“ се заменя

с „Клинична вирусология“.

3. В т. 2.24 думата „Микробиология“ се

заменя с „Клинична микробиология“.

§ 2. В приложение № 2 към чл. 18, ал. 3, т. 4,

в раздел I „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СОФИЯ“

се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел „А. Клиники и/или отделения

с легла“:

а) в т. 14 след думата „Урология“ се добавя

„и с компетентност в изпълнение на меди-

цински стандарт „Трансплантация на органи,

тъкани и клетки“;

б) в т. 15 след думата „Урология“ се добавя

„и с компетентност в изпълнение на меди-

цински стандарт „Трансплантация на органи,

тъкани и клетки“;

в) в т. 16 след думата „Нефрология“ се

добавя „и с компетентност в изпълнение на

медицински стандарт „Трансплантация на

органи, тъкани и клетки“;

г) точка 33 се отменя.

2. В раздел „Б. Клиники и/или отделения

Продължава с пълна сила изпълнението на 3-те главни задачи по изтезаване на България – включване във война с Русия, унищожение на енергийния ни суверенитет и унищожение на финансовия ни суверенитет. За да не разказвам нещата, директно копирах две решения, които касаят случващото се в България. Подчиняването на военните ни структури на външен команден център на НАТО и много интересното превръщане на Военна болница в трансплантационна център. Това е потвърждение на разкритото от руснаците в биолабораториите на Украйна, че се извършват бързи трансплантации на органи във военните американски биолаборатории. Ето, вече и в България. Обръщам внимание на новостта, че органи ще се вземат от хора в мозъчна смърт или части от органи..

По отношение на еврозоната, изказването на финансовият министър вчера, че сме във фалит, е директен акт на създаване на фалшива новина с цел заблуждение на обществото и налагане на правителство на всяка цена. Обработка на общественото мнение в посока необходимост от правителство, тоест работещ парламент. Днес БНБ събра смелост и неочаквано за мен се противопостави на думата на министъра. Като се има предвид, че БНБ е изцяло подчинена на ДД, е чудо, че реагираха. Защото масово реакции няма, говоря за административно ниво по всички опасни за България теми.

Също вчера на правителственото заседание се обяви, че ще има допълнение към договора за предаване оръжие на Украйна. Заради което у нас дойде и еврокомисарят по вътрешния пазар в ЕС Бретон, който посети ВМЗ Сопот. Правителството взе решение да се извършат необходимите промени във вида боеприпаси, който ще се промени, за да може вече произведените да бъдат извадени от употреба и съответно изпратени на Украйна. Всичко посочено от мен се извършва от СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ НА РУМЕН РАДЕВ. Партиите, за които се знае със сигурност, че ще отворят пътя към ада за България, са ПП, ДБ, ГЕРБ. За останалите е под условие.

Анастасия Гешева